Dąbrowa Górnicza 29.04.2017r.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Syndyk GESA Polska Energi S.A. w upadłości w Katowicach, sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki rzeczy ruchome wchodzące w skład masy upadłości.

 

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

 

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1 . Przedmiotem sprzedaży są następujące rzeczy ruchome:

 

Lp.

Nazwa

Szt.

1.

HP LaserJet5 Pro M1217 nfw

1

2.

Biurka Ikea

6

3.

Krzesła 6  x 49,50

6

4.

Krzesło obrot. Black

3

5.

Filiżanki, cukiernica

1

6.

Tablica Office B.

1

7.

Niszczarka

1

8.

Termos do biura

1

9.

Regał, szafka Ikea

1

10.

Smartfony Galaxy S

2

11.

Stół konferencyjny Ikea

1

12.

Smartfon BE

1

13.

Stół Ikea

1

14.

Art. biurowe

1

 

Uwaga:

a) syndyk nie odpowiada za możliwość uruchomienia ani za funkcjonowanie urządzeń, o których mowa w poz. 1, 10,12,

b) wszystkie wskazane wyżej rzeczy są rzeczami używanymi.

2. Fotografie ruchomości, o których mowa w pkt. 1 są zamieszczone na stronie internetowej syndyka www.kancelaria-sularz.pl

3. Rzeczy, o których mowa powyżej można oglądać w Kancelarii Syndyka za uprzednim uzgodnieniem terminu.

II. WYMOGI FORMALNE OFERTY

1.  Ofertę można  składać odrębnie dla każdej z ruchomości , o której mowa w pkt. I lub na wszystkie ruchomości łącznie.

2. Ofertę nabycia ruchomości, na warunkach określonych w regulaminie, należy składać w formie elektronicznej na adres:  k.signum@box43.pl w terminie do dnia 29.01.2018r.

3.  Oferta powinna zawierać:

      oznaczenie oferenta,

      oferowaną cenę netto  z dodanym sformułowaniem, iż cena netto zostanie powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki, o ile taki podatek wystąpi,

      oświadczenie  oferenta o akceptacji regulaminu sprzedaży,

 

4.  Przyjęcie oferty nastąpi przez zawarcie pisemnej umowy sprzedaży.

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

 

  1. Wyboru oferty dokonuje Syndyk.

2.      Sprzedaż nie dochodzi do skutku w razie braku oferty spełniającej warunki regulaminu.

3.      W przypadku jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, Syndyk jest uprawniony do wyboru oferty spośród pozostałych ofert.

4.      Oferentowi, którego oferta nie została wybrana , nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Syndyka.

IV.  ZAWARCIE UMOWY

1.      W umowie sprzedaży ruchomości zostanie wyłączona odpowiedzialność 
Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży , chyba że nie pozwalają na to obowiązujące przepisy.

 

2.   Umowa sprzedaży ruchomości zawarta zostanie w terminie do 14 dni    od daty    wyboru oferty  po uprzednim wpłaceniu całej ceny nabycia na rachunek bankowy  sprzedającego.

 

3.   Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w Biurze Syndyka w Dąbrowie Górniczej ul. Przybylaka 14.

V. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

  1. Informacji udziela Syndyk, kontakt; mail: k.signum@box43.pl
  2. Nie zostaną dopuszczone do udziału w sprzedaży oferty nie odpowiadające wymogom
    określonym w niniejszym regulaminie oraz nieczytelne lub budzące wątpliwości
    co do ich treści,

3.      Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, w takim przypadku uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

 

 

Syndyk masy upadłości

Krzysztof Sularz